top of page

Staff

Mae Joanne Boycott yn un o berchnogion/rheolwyr meithrinfa Croesyceiliog. Mae Joanne a Lesley Price yn berchen ar Building Blocks Too Nursery Yn Y Tyllgoed.
Mae'r meithrinfeydd yn ffodus i gael timau rheoli rhagorol;
 
Mae Joanne Boycott, Rachel Jennings (Rheolwr Gofal Plant) a Stephanie Selwood (Rheolwr Addysg) wedi'u lleoli ym Meithrinfa Croesyceiliog. Angharad Witchell yw'r dirprwy reolwr
 
 Katie Carr yw Rheolwr Meithrinfa Fairwater ac mae Abbey Eaves a Robyn Daly yn ei chefnogi fel y Dirprwy Reolwyr
 
​Mae'r ddwy Feithrinfa yn cyflogi staff sydd wedi cymhwyso i Lefel 2,3,4 a 5 mewn Gofal Plant ac Addysg Blynyddoedd Cynnar neu waith Chwarae. Cyflogir cynorthwywyr ychwanegol amser cinio a hefyd hyfforddeion a myfyrwyr yn aml yn bresennol i ennill profiad gwerthfawr. Mae gan bob aelod o staff hyfforddiant DBS, amddiffyn plant, hylendid bwyd a  cymorth cyntaf. 

 

Bydd ein staff cymwys a phrofiadol yn ceisio helpu pob plentyn i  ddatblygu sgiliau, agweddau a  dealltwriaeth. Er bod y staff yn gymwys, maent yn mynychu cyrsiau hyfforddi yn rheolaidd sy'n eu galluogi i ddarparu safon uchel o ofal ac addysg i'r holl blant gan annog dysgu trwy chwarae.

Mae gan y feithrinfa bolisi drws agored, sy'n annog cyfranogiad rhieni; rydych yn gallu trafod cynnydd eich plentyn gyda staff yn ddyddiol. Rydym yn defnyddio'r ap, Tapestri, i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i rieni am gynnydd eu plentyn. Rydym yn cynnal nosweithiau rhieni trwy gydol y flwyddyn, a diwrnodau hwyl i'r teulu yn ystod misoedd yr haf. Ein nod yw gweithio ochr yn ochr â rhieni i annog eich plentyn i ddod yn aelod hyderus a gweithgar o gymdeithas. Rydym hefyd yn croesawu gweithwyr proffesiynol eraill i'n meithrinfa gan fod cydweithio o fudd i'r plant.

Os bydd unrhyw ymholiadau yn codi, mae croeso i chi siarad ag aelod o staff.

bottom of page